اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در رابطه با تکمیل ظرفیت رشته‌های تحصیلی پذیرش صرفاً با اعمال سوابق تحصیلی در مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی در (مهر ماه) سال ۱۳۹۵

ادامه مطلب »