همه ی آنهایی را که در گذشته با تو بد کرده اند؛ با سکوت ببخش و با خود قرار بگذار که اجازه ندهی با یاد آوری خاطرات تلخ یا اندیشه های انتقام جویانه که فقط تو را می آزارند،
خود را قربانی کنی….

وین دایر

Print Friendly