سوم ریاضی

نام درس

نام استاد

حسابان جواد چراغی
جبر و احتمال محمد عسگری
شیمی ۳ سعید طلوعی
فیزیک ۳ رامین شادلویی
فیزیک ۳ علیرضا تاج
عربی ۳ سعید محرابی فر