سوم تجربی

نام درس

نام استاد

زیست ۳ احسان اسدی
ریاضی ۳ رضا چراغی
فیزیک ۳ رامین شادلویی
فیزیک ۳ علیرضا تاج
عربی ۳ سعید محرابی فر
شیمی ۳ سعید طلوعی