دوم دبیرستان

نام درس

نام استاد

ریاضی۲ جواد چراغی
فیزیک ۲  علیرضا تاج
شیمی ۲ خانم آقا محمدی