♦ دخترانه اندیشه: ابتدای فاز ۳، روبروی ورودی فاز یک، پشت ایستگاه تاکسیرانـی      ۶۵۵۵۱۳۵۳ – ۶۵۵۶۴۸۲۲

♦ دخترانه شهریار: خیابان ولیعصر (عج)، چهارراه مخـابرات، نرسیـده به میـدان معلــم      ۶۵۲۴۷۸۵۰ – ۶۵۲۴۷۸۴۰

♦ دخترانه شهرقدس: خیابـان آزادی، نرسیـده به میـدان مصلـی، کوچـه ی آبان یکــم       ۴۶۵۴۶۳۰۲ – ۴۶۸۹۰۸۰۱

♦ پسرانه شهریار: انتهــای خیابـان ولیعصـــر (عـج)، نرسیـــده به میـــدان فرمانـــداری       ۶۵۲۲۳۲۶۶ – ۶۵۲۲۳۲۶۶

♦ دخترانه فـردیـس: بـلــــــوار اصـلـــــی، ابــتـــــدای کـــانـــــال شـــرقــــی، پـــــلاک ۳        ۳۶۵۲۴۱۲۵ – ۳۶۵۵۹۰۹۲

♦ دخترانه اسلامشهر: بلوار سعیدی، خیابان تختی، موسسه آموزشی فروغ اندیشه       ۵۶۱۵۶۰۰۱ – ۵۶۱۵۶۰۰۰