• وسایل موردنیاز یک لیوان پر آب
  •  یک لیوان خالی
  • مقداری دستمال توالت

دستورالعمل:

۱_ مقداری دستمال کاغذی را لوله کنید تا شبیه به تکه ای از طناب درآید. این تکه ی دستمال کاغذی مانند فتیله عمل می کند، یعنی آب را جذب می کند و آن را انتقال می دهد(همانند فتیله ی شمع که موم را به شعله ی آتش می رساند.)

۲_یک سر دستمال کاغذی را داخل لیوان پر آب قرار داده و سر دیگر آن را درون لیوان خالی قرار دهید.

۳_چه چیزی می بینید.(این آزمایش به کمی صبر احتیاج دارد.)

چه اتفاقی می افتد؟

طناب دستمال کاغذی یا فتیله شروع به خیس شدن می کند. بعد از چند دقیقه شما متوجه می شوید که لیوان خالی کم کم در حال پر شدن است. این لیوان تا جایی پر می شود که اندازه ی آب در هر دو لیوان برابر شود. چرا این اتفاق می افتد؟

این فرآیند اثر مویینگی نام دارد. آب از این فرآیند استفاده می کند تا در امتداد درزهای بسیار ریز الیاف دستمال کاغذی رخنه کند. این امر به دلیل نیروی چسبندگی بین آب و دستمال کاغذی اتفاق می افتد که قوی تر از نیروی چسبندگی داخل آب است. این فرآیند در گیاهان نیز رخ می دهد. وقتی رطوبت از ریشه به بقیه ی قسمت ها ی گیاه منتقل می شود از این فرآیند پیروی می کند.

 

Print Friendly