کنکور سراسری ۱۳۹۲

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ

♦ گروه ریاضـی »  ● سوالات اختصاصی     ● پاسخنامه اختصاصی     ● سوالات عمومی     ● پاسخنامه عمومی

♦ گروه تجــربی »  ● سوالات اختصاصی     ● پاسخنامه اختصاصی     ● سوالات عمومی     ● پاسخنامه عمومی

♦ گروه انسانی »  ● سوالات اختصاصی     ● پاسخنامه اختصاصی     ● سوالات عمومی     ● پاسخنامه عمومی

♦ گروه زبــــــان »  ● سوالات اختصاصی     ● پاسخنامه اختصاصی     ● سوالات عمومی     ● پاسخنامه عمومی

♦ گروه هنـــــــر »  ● سوالات اختصاصی     ● پاسخنامه اختصاصی     سوالات عمومی     ● پاسخنامه عمومی

کنکور سراسری ۱۳۹۱

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ

♦ گروه ریاضـی »  ● سوالات اختصاصی     پاسخنامه اختصاصی     ● سوالات عمومی     پاسخنامه عمومی

♦ گروه تجــربی »  ● سوالات اختصاصی     ● پاسخنامه اختصاصی     ● سوالات عمومی     ● پاسخنامه عمومی

♦ گروه انسانی »  ● سوالات اختصاصی     ● پاسخنامه اختصاصی     ● سوالات عمومی     ● پاسخنامه عمومی

♦ گروه زبــــــان »  ● سوالات اختصاصی     ● پاسخنامه اختصاصی     ● سوالات عمومی     ● پاسخنامه عمومی

♦ گروه هنـــــــر »  ● سوالات اختصاصی     ● پاسخنامه اختصاصی     ● سوالات عمومی     ● پاسخنامه عمومی

کنکور سراسری ۱۳۹۰

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ

♦ گروه ریاضـی »  ● سوالات اختصاصی     ● پاسخنامه اختصاصی     ● سوالات عمومی     ● پاسخنامه عمومی

♦ گروه تجــربی »  ● سوالات اختصاصی     ● پاسخنامه اختصاصی     ● سوالات عمومی     ● پاسخنامه عمومی

♦ گروه انسانی »  ● سوالات اختصاصی     ● پاسخنامه اختصاصی     ● سوالات عمومی     ● پاسخنامه عمومی

♦ گروه زبــــــان »  ● سوالات اختصاصی     ● پاسخنامه اختصاصی     ● سوالات عمومی     ● پاسخنامه عمومی

♦ گروه هنـــــــر »  ● سوالات اختصاصی     ● پاسخنامه اختصاصی     ● سوالات عمومی     ● پاسخنامه عمومی

کنکور سراسری ۱۳۸۹

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ

♦ گروه ریاضـی »  ● سوالات اختصاصی     ● پاسخنامه اختصاصی     ● سوالات عمومی     ● پاسخنامه عمومی

♦ گروه تجــربی »  ● سوالات اختصاصی     ● پاسخنامه اختصاصی     ● سوالات عمومی     ● پاسخنامه عمومی

♦ گروه انسانی »  ● سوالات اختصاصی     ● پاسخنامه اختصاصی     ● سوالات عمومی     ● پاسخنامه عمومی

♦ گروه زبــــــان »  ● سوالات اختصاصی     ● پاسخنامه اختصاصی     ● سوالات عمومی     ● پاسخنامه عمومی

♦ گروه هنـــــــر »  ● سوالات اختصاصی     ● پاسخنامه اختصاصی     ● سوالات عمومی     ● پاسخنامه عمومی

کنکور سراسری ۱۳۸۸

ΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞΞ

♦ گروه ریاضـی »  ● سوالات اختصاصی     ● پاسخنامه اختصاصی     ● سوالات عمومی     ● پاسخنامه عمومی

♦ گروه تجــربی »  ● سوالات اختصاصی     ● پاسخنامه اختصاصی     ● سوالات عمومی     ● پاسخنامه عمومی

♦ گروه انسانی »  ● سوالات اختصاصی     ● پاسخنامه اختصاصی     ● سوالات عمومی     ● پاسخنامه عمومی

♦ گروه زبــــــان »  ● سوالات اختصاصی     ● پاسخنامه اختصاصی     ● سوالات عمومی     ● پاسخنامه عمومی

♦ گروه هنـــــــر »  ● سوالات اختصاصی     ● پاسخنامه اختصاصی     ● سوالات عمومی     ● پاسخنامه عمومی

راهنمای دانلود

● پیشنهاد می شود برای دانلود فایل ها حتماً از یک نرم افزار مدیریت دانلود مانند IDM استفاده کنید. (آخرین نسخه ی IDM را به همراه آموزش نصب می توانید از اینجا دانلود کنید)

● فایل های قرار داده شده برای دانلود به منظور کاهش حجم و دریافت سریع تر فشرده شده اند، برای خارج سازی فایل ها از حالت فشرده از نرم افزار Winrar و یا مشابه آن استفاده کنید. (آخرین نسخه ی Winrar را می توانید از اینجا دانلود کنید)

● پس از دانلود و خارج سازی فایلها از حالت فشرده برای اجرای فایل ها از نرم افزار Adobe Reader  و یا مشابه استفاده کنید. (آخرین نسخه ی Adobe Reader را می توانید از اینجا دانلود کنید)